КОНТАКТ

Тел. +389 2 323 3999

 

Кеј Димитар Влахов б.б., 1000 Скопје

РАБОТНО ВРЕМЕ

ВТОРНИК - НЕДЕЛА 

 

10:00 -18:00

 

ЦЕНА НА БИЛЕТ

 До 7 години ....... бесплатен влез

Од 7 - 26 години 

и пензионери ............ 100 денари

Над 26 години ........... 200 денари

GET IN TOUCH

We'd love to hear from you